1. "Initial growth of Bi4 LaTi3 FeO15 thin films on SrTiO3, MgO and YSZ substrates"
Wu, Fei-Xiang; Ji, Wei-Jing; Zhou, Jian; Chen, Y. B.; Yao, Shu-Hua; Zhang, Shan-Tao; Chen, Yan-Feng
CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 47,663 (2012).

2. "Microstructure and magnetic properties of a novel 10-H hexagonal perovskite nanosheet in a Bi-Fe-Cr-O system"
Zhou, Jian; Luo, Zhenlin; Chen, Y. B.; Zhang, Shan-Tao; Gu, Zhen-Bin; Yao, Shuhua; Chen, Yan-Feng
RSC ADVANCES 2,5683 (2012).