1. Tunable semimetallic state in compressive-strained SrIrO3 films revealed by transport behavior
Lunyong Zhang, Qifeng Liang, Ye Xiong, Binbin Zhang, Lei Gao, Handong Li, Y. B. Chen*, Jian Zhou, Shan-Tao Zhang, Zheng-Bin Gu, Shu-Hua Yao*, Zhiming Wang, Yuan Lin, and Yan-Feng Chen
Physical Review B, 91, 035110 (2015).

2. Lattice dynamics of KxRhO2 single crystals
Bin-Bin Zhang, NaNa Zhang, Song-Tao Dong, Yangyang Lv, Y. B. Chen, Shuhua Yao*, Shan-Tao Zhang, Zheng-Bin Gu, Jian Zhou*, Ilde Guedes, Dehong Yu, and Yan-Feng Chen
AIP Advances 5, 087111 (2015).

3. Anisotropic electrical and thermal conductivity in Bi(2)AE(2)Co(2)O(8+delta) [AE = Ca, Sr1-xBax(x=0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0)] single crystals
Song-Tao Dong, Bin-Bin Zhang, Ye Xiong, Yang-Yang Lv, Shu-Hua Yao, Y. B. Chen, Jian Zhou, Shan-Tao Zhang, and Yan-Feng Chen
Journal of Applied Physics 118, 125108 (2015).

4. Strong correlation of the growth mode and electrical properties of BiCuSeO single crystals with growth temperature
Song-Tao Dong, Yang-Yang Lv, Bin-Bin Zhang, Fan Zhang, Shu-Hua Yao, Y. B. Chen, Jian Zhou, Shan-Tao Zhang, Zheng-Bin Gu, and Yan-Feng Chen
CrystEngComm 17, 6136 (2015).

5. Crystal growth, structure, and dielectric properties of layered cobaltates La2−xSrxCoO4 (x = 0.4, 0.5, and 0.6) single crystal
Song-Tao Dong, N. Sun, Bin-Bin Zhang, Fan Zhang, Shu-Hua Yao, Jian Zhou, Shan-Tao Zhang, Zheng-Bin Gu, Y. B. Chen, and Yan-Feng Chen
Materials Research Bulletin 61, 352 (2015).