1. "First principles calculations of N:H co-doping effect on energy gap narrowing of ZnO"
Ji, Genhua; Gu, Zhengbin; Lu, Minghui; Zhou, Jian; Zhang, Shantao; Chen, Yanfeng
PHYSICA B-CONDENSED MATTER 405, 4948 (2010).

2. "First-principles study of the IVA group atoms adsorption on graphene"
Gao, Haigen; Zhou, Jian; Lu, Minghui; Fa, Wei; Chen, Yanfeng
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 107, 114311 (2010).

3. "Microstructure and ferromagnetic property in CaRuO3 thin films with pseudoheterostructure"
Chen, Y. B.; Zhou, Jian; Wu, Fei-xiang; Ji, Wei-jing; Zhang, Shan-Tao; Chen, Yan-Feng; Zhu, Yong-Yuan
APPLIED PHYSICS LETTERS 96, 182502 (2010).